Audit 2016/2017

CYFARFODYDD CYSWLLT TRAC MON / ANGLESEY CIRCUIT LIAISON MEETINGS

 

Agenda 08/03/2017

Minutes 08/03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Cyngor Cymuned Aberffraw yn gwasanaethu ardal sydd yn cynnwys pentref Aberffraw (Ward Ddeheuol), ardal Llangwyfan (Ward Llangwyfan) ac ardaloedd Dothan a Soar (Ward Ogleddol).
Mae 12 aelod yn cynrychioli’r tair ward.
Rydym yn cyfarfod ar y drydedd nos Fercher o bob mis, heblaw am fis Awst a mis Rhagfyr, yn Neuadd Glannau Ffraw.
Mae’r Cyngor Cymuned yn gyfrifol am gynnal llwybrau cyhoeddus yr ardal, rheolaeth mynwent y gymuned, Neuadd Glannau Ffraw a’r cae chwarae. Rydym hefyd yn gosod caeau neu randiroedd i drigolion lleol. Mae’r Cyngor Cymuned yn aelod o Un Llais Cymru.

Aberffraw Community Council serves the area which includes Aberffraw village (Southern Ward), Llangwyfan area (Llangwyfan Ward) and Dothan and Soar areas (Northern Ward).
There are 12 elected members representing the three wards.
We meet at the Aberffraw Village Hall on the third Wednesday of each month, other than August and December.
The Community Council is responsible for maintaining the area’s footpaths, managing the community cemetery, Aberffraw Village Hall and the play ground. We also let fields or allotments to local residents. The Community Council is a member of One Voice Wales.

 Sedd Wag Vacant Seat

test

Cysylltwch / Contact

Mrs Menna Evans

Clerc / Clerk

Cyngor Cymuned Aberffraw Community Council

Cwyrtai

Ty Croes

Ynys Môn

LL63 5SX

 

01407 840272